Archive for June, 2015

The Secret of Success

June 12, 2015

סימן החכמה הנראה בקביעות התורה והחוקים לעבוד בהם
הבורא יתעלה, להגיע בהם השוקד עליהם להנאות העולם
הזה מיד ולגמול העולם הבא באחרית. כמו שאמר הכתוב
״שמעו שמוע אלי ואכלו טוב ותתענג בדשן נפשכם״ ישעיה נח ב
חובת הלבבות – שער הבחינה פ”ד

Advertisements